Privacy-verklaring

De vergunde bewakingsonderneming Mundo Security BV (vergunning FOD BIZA BE 0689.894.088)  met maatschappelijke zetel in Legeweg 98 bus 2,8020  Oostkamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Legeweg 98 bus 2
8020  Oostkamp
0032493833094

EXPLOITATIEZETEL

Baron Ruzettelaan 7
8310 Brugge
www.mundo-security.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mundo Security BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mundo Security BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Om diensten bij u af te leveren

– Mundo Security BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mundo Security BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mundo Security BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mundo Security BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mundo Security BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mundo-security@telenet.be.

Mundo Security BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

 ·  Ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

·   Ofwel via de website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mundo Security BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@mundo-security.be